Mottagningsstationen i Kemi

Mottagningsstationen i Kemi

Mottagningsstationen i Kemi

Konklusioner av termisk behandling av förorenat jordmaterial:

 • Tack vare den stora reningskapaciteten (40-80t/h) är tidtabellerna måttliga även i stora projekt.
 • Behovet av efteruppföljning av det behandlade jordmaterialet är litet.
 • Reningsmetoden möjliggör behandling av flera olika typer jordmaterial och varierande halter skadliga ämnen
 • Metoden passar för olika skadliga ämnen och är inte känslig för fukt i det jordmaterial som renas.
 • Den areal som reningsverket kräver är tämligen liten (40m*60m).
 • Vid jämförelse av de totala kostnaderna med andra reningsmetoder är den termiska behandlingen ett mycket kostnadseffektivt alternativ.
 • Kontrollen av utsläpp och massabalans är lätt att genomföra.

Oljeraffinaderi i Nådendal 2003–2005

Oljeraffinaderi i Nådendal

 

Oljeraffinaderi i Nådendal

Greenfix-arbete för rening av oljeraffinaderiet i Nådendal

 • Skadliga ämnen: olja och PAH-föreningar
 • Halter: i genomsnitt 70 000 mg/kg, högst 200 000 mg/kg
 • Total mängd behandlat jordmaterial: 175 000 t
 • Projekttid: oktober 2003 – augusti 2006 (tre år). Reningsanläggningen var stängd under vintern (4 månader i året).
 • Halterna efter reningen i genomsnitt 470mg/kg
 • Det behandlade jordmaterialet återanvändes vid anläggningsarbete i området.

Oljehamnen i Kotka

Oljehamnen i Kotka

Oljehamnen i Kotka

Greenfix-arbete för rening av den gamla oljehamnen i Kotka.

 • Skadliga ämnen: olja, lösningsmedel, bly
 • Halter: i genomsnitt 4000 mg/kg
 • Total mängd behandlat jordmaterial: 100 000 t
 • Projekttid: oktober 2003 – augusti 2006. Reningsanläggningen var stängd under vintern (4 månader i året).
 • Halterna efter reningen i genomsnitt 128 mg/kg
 • Det behandlade jordmaterialet återanvändes vid anläggningsarbeten i området. Området fungerar numera efter jordförbättringsarbetet som en populär park.

Cellulosafabriken i Kemijärvi, 2010

Kemijärvi, Cellulosafabriken

Stora Enso Oyj, Cellulosafabriken

 • Gamla cellulosafabriken: schaktningsarbete, krossning och termisk rening
 • Oljekolväte och VOC
 • Utgångshalt i genomsnitt oljor 500-30000mg/kg, VOC 500-30000mg/kg
 • Behandlad mängd 50600 t
 • Sluthalt i genomsnitt oljor

Chambly, Frankrike, 2011-2012

Chambly, Frankrike, 2011-2012

Chambly, Frankrike, 2011-2012

Gamla fabriksområdet: termisk rening

 • Oljekolväte och PAH, olja
 • Utgångshalt i genomsnitt kolväteoljor och PAH 30000mg/kg, oljor 2000mg/kg
 • Behandlad mängd 60000 t
 • Sluthalt i genomsnitt oljor och PAH 50mg/kg, oljor 2500mg/kg

Kursu, Finland 2013-2015

Kursu, Finland 2013-2015

Kursu, Finland 2013-2015

Gamla sågverkområdet: termisk rening

 • Dioxiner och furaner, kolväteolja, klorfenoler
 • Utgångshalt i genomsnitt dioxiner och furaner 170000ng/kg, kolväteoljor 2000-30000 mg/kg, klorfenoler 100-1000mg/kg
 • Behandlad mängd 55000 t
 • Sluthalt i genomsnitt  dioxiner och furaner 50ng/kg, kolväteoljor 50 mg/kg, klorfenoler 40 mg/kg

Guangzhou, Kina 2016

Guangzhou, Kina 2016

Guangzhou, Kina 2016

Gamla stålverket: termisk rening

 • PAH EPA 16
 • Utgångshalt i genomsnitt PAH EPA 57-2027mg/kg
 • Bahandlad mängd 45000t
 •  Sluthalt i genomsnitt PAH 0.63-5mg/kg

Uleåborg, Rusko 2016

Uleåborg, Rusko 2016

Uleåborg, Rusko 2016

Till avfallsstationen mottagna förorenade jordmassor: termisk rening

 • Kolväteolja och PAH
 • Utgångshalt i genomsnitt kolväteoljor 50000mg/kg, PAH 3000mg/kg
 • Behandlad mängd 60000t
 • Sluthalt kolväteoljor 50mg/kg, PAH 30mg/kg

Maardu, Estland 2019-2020

Maardu, Estland 2019-2020

Maardu, Estland 2019-2020

Till avfallsstationen mottagna förorenade jordmassor: termisk rening

 • Kolväteolja
 • Utgångshalt i genomsnitt kolväteoljor 50000 mg/kg
 • Behandlad mängd 52000 m3
 • Sluthalt kolväteoljor 100 mg/kg

Turda, Rumänien 2021-2022

Turda, Rumänien 2021-2022

Turda, Rumänien 2021-2022

Restaurering av en historisk kemikaliedeponi. Termisk rengöring av förorenad jord och avfall.

 • Skadliga ämnen: Hexaklorcyklohexanisomerer (HCH)
 • Startkoncentration i genomsnitt 50-40 000 mg/kg
 • Total mängd behandlad jord: 38000 m3
 • Koncentrationer efter rengöring under 2 mg/kg

Andra projekt

On-site projekt för förorenade jordmaterial

On-site projekt för förorenade jordmaterial

Borgnäs, 2000-2002

 • Många små platser: Termisk rening.
 • Oljekolväte
 • Utgångshalt i genomsnitt 7000mg/kg
 • Behandlad mängd 20000 t
 • Sluthalt i genomsnitt 300mg/kg

Mariehamn, 2002

 • Gamla hamnen i Mariehamn: rivning av byggnader, krossning, termisk rening. Schaktningsarbetet gjordes vid havsstranden.
 • Oljekolväte
 • Utgångshalt i genomsnitt 10000mg/kg
 • Behandlad mängd 8000 t
 • Behandlad mängd Sluthalt i genomsnitt 100 mg/kg

Kotka, 2003-2004

 • Gamla oljehamnen vid Puistolanniemi: rivning av byggnader, krossning, termisk rening. Schaktningsarbetet gjordes vid havsstranden.
 • Oljekolväte och VOC
 • Utgångshalt i genomsnitt oljor 4000mg/kg VOC mg/kg 200-300mg/kg
 • Behandlad mängd 80000 t
 • Sluthalt i genomsnitt oljor 150 mg/kg och VOC 10 mg/kg

Elverum, Norge, 2005-2006

 • Gamla impregneringsanläggningen: schaktningsarbete, krossning och termisk rening
 • Oljekolväte och PAH
 • Utgångshalt i genomsnitt 8575mg/kg oljor och 2202mg/kg PAH
 • Behandlad mängd 18000 t
 • Sluthalt i genomsnitt 35mg/kg oljor och 3mg/kg PAH

Off-site projekt för förorenade jordmaterial

Off-site projekt för förorenade jordmaterial

Koivissilta, Vichtis, Finland, 2004-2008

 • Plats för mottagning och samling av förorenad jord, arbetet sköts av Savaterra
 • Oljekolväte, VOCs, tungmetaller, PCB, CP, PCDD/F
 • Behandlad mängd ca 20 000 t per år
 • Renats för återvinning som byggnadsmaterial

Rantasalmi, Finland , 2003 ->

 • Plats för mottagning och samling av förorenad jord, arbetet sköts av Savaterra
 • Oljekolväte, VOCs, tungmetaller, PCB, CP, PCDD/F
 • Tillstånd atta behandla ca 20 000 t per år
 • Renats för återvinning som byggnadsmaterial

Kemi, Finland, 2003 ->

 • Pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittelypiste, jota operoi Savaterra
 • Öljyhiilivedyt, VOCs, raskasmetallit, PCB, CP, PCDD/F
 • Käsitelteltävä määrä vuodessa n. 100000t
 • Puhdistus kierrätettäväksi rakennusmateriaaliksi

Pateniemi, 2011

 • Det gamla sågverket: termisk rening på Kemi mottagningsstation
 • Dioksiner och furaner, klorfenoler
 • Utgångshalt i genomsnitt dioxiner och furaner >2 000 000 ng/kg, klorfenoler 1000mg/kg
 • Behandlad mängd 15 000 t
 • Sluthalt i genomsnitt dioxiner och furaner max > 1000mg/kg, klorfenoler 40mg/kg

 

Behandling av slam

Projekt för behandling av slam till produkter som avses i gödselmedelslagen

Sibbo, 2008-2012

 • Behandling av anaerobiskt samhällsslam till jordförbättringsmedel som avses i gödselmedelslagen EU-2007
 • Behandling av slam till produkter som avses i gödselmedelslagen: mikrobiologi och kem.& fys egenskaper
 • Behandlad mängd 70000 t har under ett år
 • Gjorts till produkt som avses i gödselmedelslagen 2007

Vasa, 2007

 • Behandling av anaerobiskt samhällsslam till jordförbättringsmedel som avses i gödselmedelslagen EU-2007
 • Behandling av slam till produkter som avses i gödselmedelslagen: mikrobiologi och kem.& fys egenskaper
 • Behandlad mängd 10000 t har under ett år
 • Gjorts till produkt som avses i gödselmedelslagen 2007e