Miljö- och kvalitetssystem

Vi berättar gärna mer

Savaterra OY:s kvalitets- och miljöpolitik omfattas av standarderna för KVALITET ISO9001:2015 och MILJÖ 1S0 14001:2015t

Certifikat

Kvalitetscertifikat: ISO 9001:2015
Miljöcertifikat: ISO 14001:2015

Vårt verksamhetssystem omfattar följande Savaterra OY:s verksamheter:

 • hantering av förorenade jordmassor och återvinningsmaterial
 • mottagningscentraler för förorenade jordmassor
 • arbetsplatser för iståndsättande av förorenad jord
 • vidareförädling av slam
 • Anläggningen för bearbetning av slagvatten och -olja i Pansio
 • försäljning och marknadsföring samt övriga kundprocesser
 • personaladministration
 • verksamhetens miljöskyddsfrågor
 • hantering och utveckling av kvalitetssystemet
 • omfattar även mottagningscentralerna, arbetsplatserna och kontorsutrymmen på Ahjotie

Vårt verksamhetssystem inkluderar standarden KVALITET SFS-EN-ISO 9001:2015 och MILJÖ SFS-EN ISO 14001:2015 och dokument och registreringar som förutsätts enligt OHSAS 18001 samt företagets egna instruktioner.
Målsättningen för verksamhetssystemet är att säkra efterföljande av lagstadgade krav, att uppnå målsättningar fastställda av bolaget och att förbättra processernas effektivitet. Arbetssäkerhetssystemet omfattar utöver driftshandboken en separat arbetssäkerhetshandbok och bedömning av faror samt projektspecifika säkerhetsplaner.

Kvalitets-, miljö- och arbetssäkerhetspolicy (Verksamhetspolicy)

Avsikten är att producera kvalitativt högtstående produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav samt minska de miljöeffekter som verksamheten har. Detta försöker vi uppnå genom produktutveckling samt genom att utveckla materialkontroll, investeringar och produktionsmetoder. I vår verksamhet förbinder vi oss till att ständigt utveckla kvalitets-, miljö-, arbetshälso- och arbetssäkerhetsrelaterade funktioner. För att säkra en ständig förbättring, fastslås mål och målsättningar för verksamhetenen, samtidigt som vi sammanställer verksamhetsprogram vilkas förverkligande årligen granskas.

Savaterra OY:s verksamhetspolicy förutsätter att:

 • Kundernas önskemål och behov utreds och beaktas i verksamheten. Påpekanden gällande verksamheten undersöks på det sätt som kvalitetssystemet förutsätter. Kundnöjdheten mäts kontinuerligt. Kundnöjdheten gällande mottagningsverksamheten fäljs upp i enlighet med tillståndsvillkoren. Kundnöjdheten gås igenom vid ledningens översyn.
 • I företagets marknadsföring ges kunderna korrekt information om produkter och tjänster.
 • Tjänster produceras för kunden i enlighet med avtal och överenskommen tidtabell. Den egna organisationens erfarenhet och yrkeskunnande ställs till kundens förfogande då de praktiska åtgärderna på en arbetsplats ska planeras.
 • Arbetet sköts miljövänligt så att ingen skada på miljön ska uppstå
 • Arbetet sköts säkert så att inte den egna personalen eller andra aktörer på arbetsplatsen utsätts för fara. Detta görs genom att principerna i företagets arbetssäkerhetshandbok efterföljs.
 • Arbetsmetoderna och utrustningen utvecklas ständigt. Objekt för utveckling väljs aktivt i samarbete med kunderna.
 • Om frågor rörande miljöskydd meddelas aktivt kunder, underleverantörer och till verksamheten anslutna myndigheter.
 • I miljöpolicyn fästs speciell uppmärksamhet vid ökad användning av återvunnen olja och återanvändning av spillvärme från processerna, detta enligt möjligheterna inom ramen för det enskilda projektet.
 • Inom miljöpolicyn har efterföljande av BAT- principerna en väsentlig del vid utformande av långtidsplaner. Internt har BAT- principer beaktats i affärsplanen samt i företagets målsättningar och genom hur de hanteras.
 • Gällande lagar efterföljs och beaktas i verksamheten. Personalens förmåga att verkställa policyn säkras genom kontinuerlig information och skolning.

Företagets hela personal bör känna till, vara medveten om och ha införlivat verksamhetspolicyn och farorna i, miljöpåverkan av och miljömålsättningarna för det egna arbetet. Verksamhetspolicyn meddelas även samarbetsentreprenörer och tillfälligt anställda.