Ympäristö- ja laatujärjestelmät

Kerromme mielellämme lisää

Savaterra Oy:n laatu- ja
ympäristöpolitiikka kattaa
LAATU ISO9001:2015 ja
YMPÄRISTÖ 1S0 14001:2015
standardit

Sertifikaatit

Laatu-sertifikaatti: ISO 9001:2015
Ympäristösertifikaatti: ISO 14001:2015

Toimintajärjestelmämme kattaa seuraavat Savaterra Oy:n toiminnot:

• pilaantuneiden maiden ja kierrätysmateriaalien käsittely
• pilaantuneiden maiden vastaanottokeskukset
• pilaantuneen maan kunnostustyömaat
• lietteiden jatkojalostaminen
• Pansion pilssivesien- ja öljyjen käsittelylaitos
• öljyisten lietteiden terminen käsittely

  • myynti ja markkinointi sekä muut asiakasprosessit

• henkilöstöhallinto
• toiminnan ympäristösuojeluasiat
• laatujärjestelmän hallinta ja kehittäminen
• kattaa vastaanottokeskukset, työmaat ja Ahjotien toimistotilat

Toimintajärjestelmämme sisältää standardin LAATU SFS-EN-ISO 9001:2015 ja YMPÄRISTÖ SFS-EN ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001 edellyttämät asiakirjat ja tallenteet sekä yrityksen oman ohjeistuksen.

Toimintajärjestelmän tavoitteena on varmistaa lakisääteisten vaatimusten noudattaminen, yhtiön asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja prosessien tehokkuuden parantaminen. Työturvallisuusjärjestelmä kattaa toimintakäsikirjan lisäksi erillisen työturvallisuuskäsikirjan ja vaarojen arvioinnit sekä projektikohtaiset turvallisuussuunnitelmat.

Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuspolitiikka (Toimintapolitiikka)

Tarkoituksena on tuottaa laadukkaita, asiakasvaatimukset täyttäviä tuotteita ja palveluita sekä vähentää toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Tähän pyritään tuotekehityksen, materiaalihallinnon, investointien ja tuotantomenetelmien kehittämisen avulla.

Toiminnassa sitoudumme laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioiden jatkuvaan parantamiseen. Jatkuvan parantamisen varmistamiseksi toiminnalle asetetaan päämäärät ja – tavoitteet sekä laaditaan toimenpideohjelmat, joiden toteutumista arvioidaan vuosittain.

Savaterra Oy:n toimintapolitiikka edellyttää, että:

• Asiakkaiden toiveet ja tarpeet selvitetään ja ne huomioidaan toiminnassa. Toimintaan kohdistuvat huomautukset tutkitaan laatujärjestelmän menettelyjen mukaisesti. Asiakastyytyväisyyttä mitataan koko ajan. Vastaanottotoiminnassa asiakastyytyväisyyttä seurataan lupaehtojoen mukaan. Asiatyytyväisyys käydään läpi johdon katselmuksessa.

• Yrityksen markkinoinnissa asiakkaille annetaan tuotteista ja palveluista oikea tieto.

• Palvelut tuotetaan asiakkaille sopimusten ja sovitun aikataulun mukaisesti. Oman organisaation kokemus ja ammattitaito annetaan asiakkaan käyttöön työmaiden käytännön toimenpiteitä suunniteltaessa.

• Työt hoidetaan ympäristöystävällisesti aiheuttamatta haittaa ympäristölle

• Työt hoidetaan turvallisesti aiheuttamatta vaaraa omalle henkilöstölle tai työmaan muille toimijoille noudattaen yrityksen työturvallisuuskäsikirjan periaatteita

• Työmenetelmiä ja kalustoa kehitetään jatkuvasti. Kehittämiskohteita haetaan aktiivisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

• Ympäristösuojeluun liittyvissä asioista tiedotetaan aktiivisesti asiakkaille, alihankkijoille ja toimintaan liittyville viranomaisille

• Ympäristöpolitiikassa kiinnitetään erityistä huomiota kierrätysöljyjen käytön lisäämiseen ja prosessien hukkalämmön kierrätykseen kunkin projektin mahdollisuuksien mukaan.

• Ympäristöpoliitiikassa BAT- periaatteiden noudattamisella on olennainen osa pitkäaikavälin suunnitelmia tehtäessä. Sisäisesti BAT- periaatteita on huomioitu liiketoimintasuunnitelmassa sekä yrityksen tavoitteissa ja niiden hallinnassa.

• Toimintaan annettuja lakeja seurataan ja niitä noudatetaan toiminnassa. Henkilöstön kyvystä toteuttaa politiikkaa huolehditaan heitä jatkuvasti tiedottamalla ja kouluttamalla.
Yrityksen koko henkilöstön tulee tuntea, tiedostaa ja sisäistää toimintapolitiikka ja oman työnsä vaarat, ympäristövaikutukset ja -tavoitteet. Toimintapolitiikka tiedotetaan myös yhteistyössä työskenteleville urakoitsijoille ja tilapäisille työntekijöille.